Johnson Farm Hike - December 8, 2018

Photos by Jim Denham.