Canoe-Kayak South Cove - June 16, 2018

Photos by Jim Denham.